Phí xăng dầu

Phụ phí xăng dầu năm 2018

NĂM THÁNG DHL TNT Fedex UPS T&S
2018

(%)

1 14.75 14.5     17
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          

PHỤ PHÍ XĂNG DẦU NĂM 2017

NĂM THÁNG DHL TNT Fedex UPS T&S
2017

(%)

1 11.25 12.75 7 11.25 17
2 12.5 13.75 10.5 12.75 17
3 12.75 14.0 11   17
4  13 14  9.5  11.75 17
5  12 13.75  10.5  12.75 17
6  12.75 13.75     17
7  11.75 13.5     17
8  10.75 13.0     17
9  11.75 13.0     17
10  13.0 13.5     17
11  15.0 14.0     17
12  13.75 14.25      17

Phụ phí xăng dầu năm 2016

NĂM THÁNG DHL TNT Fedex UPS T&S
2016

(%)

1 11 12.75 7 9.25 17
2 9 11.75 4.5 7 17
3 7.75 11.25 2.5 5.75 17
4 8.25 11.5 3 6.5 17
5 9 11.75 4 7 17
6 9.5 12.25 5 7.75 17
7    10.75 12.75 6.5 9 17
8 11.50 13.00 7.5 9.5 17
9 10.75 12.75 6.5 8.5 17
10 10.75 12.75 6.5 9 17
11  11 12.75 7 11 17
12 12.25 13.25 8 12.25

17