THÔNG BÁO: DANH MỤC HÀNG HÓA MẪU SỐ 30/DSHH/GSQL

CHUYỂN PHÁT NHANH ĐI QATAR
30 Tháng Một, 2018
CHUYỂN PHÁT NHANH ĐI TRUNG QUỐC
3 Tháng Hai, 2018
Hiển thị tất cả

THÔNG BÁO: DANH MỤC HÀNG HÓA MẪU SỐ 30/DSHH/GSQL

THÔNG BÁO: DANH MỤC HÀNG HÓA MẪU SỐ 30/DSHH/GSQL

Kính gửi Quý Khách Hàng,Cám ơn Quý Khách đã tín nhiệm dịch vụ chuyển phát nhanh của DHL Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng sự tín nhiệm này và cam kết sẽ tiếp tục cung cấp chất lượng dịch vụ tuyệt hảo đến Quý Khách Hàng trong thời gian tới.

Tổng Cục Hải quan Việt Nam đã ban hành công văn số 7695/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2017 về việc thực hiện Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Quý khách vui lòng xem bản nội dung tiếng Việtcông văn 7695 đính kèm thư này.

Theo điều 3 trong công văn 7695/TCHQ-GSQL:

–       “… Trách nhiệm  của đơn vị phối hợp xác minh với Chi Cục Hải quan chuyển phát nhanh khi hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng chưa được xác nhận trên hệ thống của Hải quan là đơn vị kinh doanh cảng, kho, bãi”;

–       “ Do tình hình thực tế tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh là doanh nghiệp chuyển phát nhanh trực tiếp kết nối phần mềm với cơ quan Hải qian,vì vậy doanh nghiệp chuyển phát nhanh có trách nhiệm lưu giữ biểu mẫu 30/DSHH/GSQL phụ lục V tại Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC”;

Căn cứ vào công văn 7695 này, kể từ ngày 15/01/2018 Công ty DHL sẽ thực hiện lưu giữ biểu mẫu 30/DSHH/ GSQL phụ lục V đã được công chức Hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận. Trong trường hợp hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng chưa xác nhận trên hệ thống của Hải quan, công ty DHL sẽ phối hợp với cơ quan Hải quan cung cấp biểu mẫu 30/DSHH/GSQL để xác minh.

Quý Khách vui lòng phổ biến thông tin này đến những bộ phận có liên quan trong công ty để cập nhật những thay đổi và  thực hiện.

Cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ  DHL.

 

Trân trọng,

Devendra Patil

Giám Đốc Kinh Doanh

Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT

 

————————————————————————————————————

ANNOUNCEMENT: LIST OF GOODS USING FORM 30/DSHH/GSQL

 

Dear Valued Customer,

Thank you for your continuing support and trust in DHL Express Service. We much appreciate your business and are committed to delivering superior service quality to our valued customers.

General Department of Vietnam Customs has promulgated the official letter No.7695/TCHQ/GSQL dated 23Nov,2017 on Implementation of Article 52 Circular 38/2015/TT-BTC. Please find attached the Word Document copy of the letter 7695 in Vietnamese.

We would like to draw your attention to Article 3 in the letter 7695/TCHQ/GSQL:

–       It’s Warehouse operator‘s responsibilities who coordinates with Express Customs Sub Department for verification when the goods are eligible to go through the Customs supervision area but not yet certified on the Customs system;

–       Due to the actual situation at the centralized checkpoints for express delivery service is that Express delivery enterprises directly connect to the customs in software system, so the express delivery enterprise have responsibilities to keep form 30/DSHH/GSQL of Appendix V in Article 52 of the Circular No 38/2015/TT-BTC”;

Pursuant to this Official Letter 7695, as of 15/01/2018, DHL Express will keep form 30/ DSHH / GSQL Annex V which is signed and stamped by Customs officer. In the case of eligible goods gone through Custom Supervision area but not yet confirmed on the Customs system, DHL will cooperate with the Customs agency to provide the form 30 / DSHH / GSQL for verification.

We would appreciate if you can inform the other users of this information in your company that need to be aware of   these changes.

As always we thank you for your understanding and continuous support to DHL.

 

Yours sincerely,

Mr. Devendra Patil

Senior Director Commercial

DHL – VNPT Express Ltd.